Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.e-pierniki.pl.

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną prowadzoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.e-pierniki.pl. Regulamin jest ważny od dnia 10.01.2019 roku. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu Klient potwierdza m.in. poprzez Rejestrację.Sprzedawcą i Administratorem sklepu internetowego pod nazwą e-pierniki.pl jest: ŚLUBNA SCENA Robert Tołwiński ul. Pałacowa 17B/8, 17-300 Siemiatycze, NIP 544 141 10 77, Tel: 514 951 774, e-mail: sklep@e-pierniki.pl

II. Definicje

 1. Regulamin– niniejszy dokument przedstawiający zakres działań sklepu internetowego pod nazwą e-pierniki.pl;
 2. e-pierniki.pl – nazwa i adres sklepu internetowego pod którym Klient ma możliwość złożenia zamówienia i dokonania zakupu Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym;
 3. Strona Internetowa – jest to strona i jej adres pod którym znajduje się sklep e-pierniki.pl;
 4. Sklep Internetowy – sklep obsługujący sprzedaż za pośrednictwem internetu;
 5. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem sklepu Internetowego e-pierniki.pl jest Ślubna Scena. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych Towarów;
 6. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Rejestracja – jest to przebieg czynności jakie trzeba wykonać online by założyć konto niezbędne do dokonania zakupu. Proces odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i utworzenie indywidualnego Loginu i Hasła;
 8. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego a także dokonała Rejestracji w sklepie internetowym w celu dokonania Zamówienia;
 9. Konto – opcja sklepu internetowego otrzymana dzięki rejestracji a za pomocą którego Klient może dokonywać m.in. zakupu i logowania;
 10. Towar – są to produkty oferowane i prezentowany w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę. Każdy sprzedawany towar jest opisany poprzez opis, cenę i zdjęcia;
 11. Zamówienie – złożenie zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży. Zamówienie określa przede wszystkim cenę, rodzaj i ilość Towaru, dane kupującego, dane sprzedającego i adres do wysyłki.

III. Warunki i zasady korzystania ze strony e-pirniki.pl

 1. Sprzedawca w celu umożliwienia przeglądania ofert i złożenia zamówienia przez Klienta zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia Strony Internetowej i możliwości bezpłatnej rejestracji Konta Klienta;
 2. Świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Strony Internetowej oraz Konta Klienta. Umowa na usługę zawierana jest na czas nieokreślony. Za moment zawarcia umowy na świadczenie usługi uznaje się zakończenie procesu prawidłowej rejestracji na stronie;
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy;
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient bezprawnie i rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Sprzedawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym;
 5. Sprzedawca oraz Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za obustronnym porozumieniem stron;
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dostępu komputera lub urządzenia mobilnego do Internetu;
 7. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, pornografię, promocje alkoholi a także zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 8. Klient może zapisać się do „Newsletter”, dzięki czemu będzie otrzymywał wiadomości elektroniczne od Sprzedawcy, informujące o nowościach, konkursach, promocjach, rabatach a także inne artykuły informacyjne i sprzedażowe. Zapisując się do „newsletter” automatycznie Klient potwierdza wyrażenie zgody na chęć otrzymywania wiadomości. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia drogą elektroniczną jest posiadanie aktywnego Konta Klienta oraz aktywnej poczty elektronicznej;
 2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na Stronie Internetowej lub telefonicznie;
 3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy. Zamówienie złożone w postaci elektronicznej wiąże i zobowiązuje Klienta do zapłaty za złożone zamówienie a także do odbioru Towaru;
 4. Zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty przez Klienta na konto Sprzedawcy;
 5. Sprzedawca poinformuje drogą elektroniczną Klienta na każdym etapie jego zamówienia;
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy kupna-sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się tylko na terenie Polski;
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • odbiór w paczkomatach InPost;
  • odbiór osobisty u Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca na Stronie Internetowej Sklepu informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Czas realizacji zamówienia zwykle wynosi od 7 do 14 dni roboczych;
 4. Sprzedawca wysyłając zakupiony towar dołączy do przesyłki paragon albo fakturę VAT w zależności od potrzeb klienta.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Przy każdej ofercie ceny Towarów podawane są w kwocie brutto w złotych polskich. Podane ceny zawierają podatek VAT;
 2. Klient może dokonać opłaty poprzez:◦przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • płatność elektroniczna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
  • gotówką przy odbiorze osobistym.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku zakupu towaru termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru a w przypadku Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i wyglądu towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy w stanie nienaruszonym.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta. Sprzedawca nie dokona zwrotu w przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpi w momencie gdy Towar zamówiony przez Klienta zostanie już wyprodukowany a jest spersonalizowany.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Klienta który:
  • zamówił Towar który dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • zamówił spersonalizowany Towar, wyprodukowany według specyfikacji Klienta;
  • nie posiada dowodu zakupu Towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i usług

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 2. Reklamacja na zakupiony Towar przysługuje w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia Towaru.
 3. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt;
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar Klientowi bez wad;
 5. Reklamacja jest rozpatrywana tylko z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym który stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu;
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient musi przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu i formularz reklamacyjny. Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy;
 7. W przypadku reklamacji z powodów uszkodzeń Towaru należy zrobić i przesłać zdjęcia uszkodzeń na adres mailowy Sprzedawcy. Zdjęcia uszkodzonego Towaru muszą zostać wysłane jeszcze przed wysyłką reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy;
 8. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ŚLUBNA SCENA Robert Tołwiński, ul. Pałacowa 17B/8, 17-300 Siemiatycze lub elektronicznie na adres: sklep@e-pierniki.pl

IX. Ochrona danych osobowych, pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika w celu identyfikacji danej osoby i jej aktywności w Systemie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę następuję wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług świadczonych przez Sprzedawcę. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Dane kontaktowe Klientów są wykorzystywane przede wszystkim w celu nawiązywania z nimi kontaktu a także w celu realizacji złożonego zamówienia;
 4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Sprzedawcy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia.
 6. Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę naużywanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 7. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w pierwszej kolejności odbędą się w kierunku porozumień ugodowych. W przypadku braku porozumień ugodowych właściwym sądem rozstrzygającym ewentualne spory jest sąd właściwy z siedzibą u Sprzedawcy;
 3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 4. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie,gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy na świadczenie usług przez Sklep Internetowy.
 5. Wszystkie zamieszczone materiały na Stronie Internetowej e-pierniki.pl są chronione prawami autorskimi i należą do Ślubna Scena Robert Tołwiński. Kopiowanie, powielanie i udostępnianie bez oficjalnej zgody Sprzedawcy – zabronione.

 


 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
na świadczenie usług drogą elektroniczną

..................................
(miejscowość, data)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

(Imię, nazwisko, adres, tel kontaktowy klienta)

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
na świadczenie usług drogą elektroniczną

ŚLUBNA SCENA
Robert Tołwiński
ul. Pałacowa 17B/8
17-300 Siemiatycze
NIP 544 141 10 77

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej, której przedmiotem jest korzystanie ze sklepu e-pierniki.pl i posiadanie Konta Klienta.

Data zawarcia umowy:

....................................................................................

Imię i nazwisko:

.....................................................................................

Adres e-mail:

.....................................................................................

.......................................
Podpis Klienta

 


 

Załącznik nr 2


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
zawartej na odległość

..................................
(miejscowość, data)

..............................................................

..............................................................

..............................................................
(Imię, nazwisko, adres, tel kontaktowy klienta)

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

ŚLUBNA SCENA
Robert Tołwiński
ul. Pałacowa 17B/8
17-300 Siemiatycze
NIP 544 141 10 77

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zakupu towaru:

Nazwa towaru:

.........................................................................................................

Data zakupu, nr dowodu zakupu:

..........................................................................................................

Ilość sztuk:

.......................................................

Kwota zakupu:

.......................................................

Data otrzymania towaru:

.......................................................

Powód rezygnacji:

.......................................................

Nr konta do zwrotu:

........................................................

......................................................

Podpis Klienta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl